Gebruikersvoorwaarden


1. Definities

1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de Patiënt zich kan registreren en waarvan de Patiënt gebruik kan maken. Via de applicatie kunnen de Patiënt en de Arts met elkaar communiceren over medisch minder-urgente vragen die de Patiënt stelt en die via de Applicatie aan de Arts worden doorgeleid.
1.2 Arts: de betreffende arts die zich registreert om van de Applicatie gebruik te maken.
1.3 CONSTAMED:

CONSTAMED B.V.
59280255
Parkstraat 1C
4818 SJ Breda

1.4 Gebruikersprofiel: het profiel dat voor de Patiënt wordt aangemaakt op het moment dat hij zich voor de Applicatie registreert.
1.5 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.6 Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen CONSTAMED en de Patiënt tot stand komt op het moment dat de Patiënt zich registreert voor het gebruik van de Applicatie en waarvan deze Gebruiksvoorwaarden op van toepassing zijn.
1.7 Reactie: de reactie die een Arts via de Applicatie op de Vraag van de Patiënt geeft en visa versa.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de Arts en de Patiënt wordt gesloten, waarbij de Patiënt gebruik gaat maken van de diensten van de Arts.
1.9 Partijen: Patiënt en CONSTAMED gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ´Partij´.
1.10 Patiënt: de betreffende persoon die zich voor het gebruik van de Applicatie registreert en die via de Applicatie vragen van medische niet-urgente aard wenst te stellen. Het begrip ‘Patiënt’ wordt uitsluitend ter verduidelijking gebruikt om aan te geven wie van de Applicatie gebruik maakt.
1.11 Vraag: de vraag van medisch minder-urgente aard die de Patiënt via de Applicatie ter beantwoording door een Arts wil voorleggen.

2. Omschrijving Partijen en dienstverlening

2.1 CONSTAMED is de provider van de Applicatie.
2.2 CONSTAMED exploiteert de Applicatie die de mogelijkheid biedt voor een Patiënt en een Arts om met elkaar in contact te komen en online te communiceren via een beveiligde verbinding.
2.3 De Patiënt heeft de mogelijkheid, doch niet de verplichting om via de Applicatie Vragen te stellen.
2.4 De Arts is bereid doch niet verplicht om via de Applicatie informatie over zichzelf te plaatsen en een Reactie te sturen op Vragen van Patiënten.
2.5 De Patiënt en Arts worden via e-mail op de hoogte gebracht van de Vraag en/of de Reactie en de Applicatie stelt hen in de gelegenheid om met elkaar te communiceren. Indien gebruik wordt gemaakt van een tablet of smartphone, dan wordt men op de hoogte gebracht via zowel e-mail als een push-bericht.
2.6 De Patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk om te bepalen wat de urgentie van zijn Vraag is en of hij zijn Vraag ook via meer reguliere kanalen aan een (andere) arts wenst voor te leggen.
2.7 De Vragen en Reacties die via de Applicatie worden verstuurd en ontvangen, worden in de Gebruikersprofiel opgeslagen. Communicatie via de Applicatie kan uitsluitend versleuteld geschieden op de door CONSTAMED aangegeven wijze. Uitsluitend de Arts en de Patiënt zijn via de toegepaste versleutelingstechniek in staat kennis te nemen van de inhoud van de betreffende berichten.
2.8 De Patiënt zal alle door CONSTAMED opgestelde en op te stellen gebruiksvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven.
2.9 CONSTAMED is gerechtigd om van tijd tot tijd wijzigingen in gebruiksvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, door te voeren. Deze zullen tijdig aan de Patiënt ter acceptatie worden voorgelegd. Indien de nieuwe gebruiksvoorschriften niet worden aanvaard door de Patiënt, heeft CONSTAMED het recht om zonder nadere aankondiging het gebruiksrecht op de Applicatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en het Gebruikersprofiel van de Patiënt te wissen

3. Gebruik Applicatie

3.1 De Patiënt verkrijgt na registratie het recht om de Applicatie te gebruiken, uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals uit de technische documentatie van de Applicatie volgt.
3.2 Het is Patiënt niet toegestaan om:
a. de broncode van de Applicatie te achterhalen via reverse engineeren, decompilatie, of andere technieken;
b. andere persoenen toegang tot de Applicatie of zijn Gebruikersprofielt te geven, de Applicatie te gebruiken voor ‘timesharing’, verhuur, of om de Applicatie te gebruiken om andere personen op te leiden.

4. Toegang tot en blokkering van de Applicatie en het Gebruikersprofiel

4.1 Voorafgaand aan de ingangsdatum van de gebruiksrechten ten aanzien van de Applicatie ontvangt de Patiënt van CONSTAMED:
1. de benodigde documentatie;
2. gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee de Patiënt toegang krijgt tot het Gebruikersprofiel en Applicatie en waarmee de Applicatie kan worden gebruikt.
4.2 Het is de Patiënt niet toegestaan om inloggegevens zoals bedoeld in artikel 4.1.2 aan derden ter beschikking te stellen.
4.3 CONSTAMED is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de Applicatie of in een Gebruiksprofiel opgeslagen informatie.
4.4 CONSTAMED heeft het recht om de toegang tot de Applicatie en/of het Gebruikersprofiel voor de Patiënt tijdelijk te ontzeggen op het moment dat:
1. CONSTAMED constateert of een redelijk vermoeden heeft dat ongeautoriseerde derde partijen gebruik maken of de mogelijkheid om gebruik te maken van inloggegevens die toegang tot de Applicatie en/of daarin opgeslagen informatie, verlenen;
2. de Patiënt CONSTAMED op welke wijze dan ook heeft geïnformeerd van mogelijk ongeautoriseerd gebruik van de Applicatie.
4.5 De Patiënt erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Applicatie en/of Gebruikersprofiel op grond van artikel 4.4 inhoudt dat de Applicatie en/of het Gebruikersprofiel (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de Patiënt.
4.6 Indien het ongeautoriseerde gebruik van de Applicatie zoals bedoeld in artikel 4.4 toerekenbaar is aan de Patiënt, zal de Patiënt CONSTAMED vergoeden:
1. alle technische en administratieve kosten die CONSTAMED te dien aanzien heeft moeten maken en nog zal moeten maken;
2. alle kosten die voortvloeien uit het ongeautoriseerde gebruik van de Applicatie.

5. Verplichtingen van de Patiënt

5.1 De Applicatie mag uitsluitend voor legitieme doeleinden worden gebruikt.
5.2 De Patiënt is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Applicatie, inhoudende maar niet beperkt tot het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van de Applicatie voor illegale doeleinden. De Patiënt is in dit kader aansprakelijk jegens CONSTAMED voor het gebruik van de Applicatie.
5.3 De Patiënt staat ervoor in dat:
a. alleen hij toegang heeft tot de Applicatie;
b. de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de Applicatie zullen uitsluitend worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom;
c. hij zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend (internet)gebruiker verwacht mag worden;
d. hij zich zal houden aan de redelijke (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door CONSTAMED wordt verstrekt;
e. hij zich ervan zal onthouden CONSTAMED en overige gebruikers van de Applicatie, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Patiënt verboden processen of programma's - al dan niet via de Applicatie - op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dat de Applicatie, CONSTAMED en overige gebruikers van de Applicatie of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen.
5.4 Het is de Patiënt niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
a. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
b. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
d. (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
e. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
f. denial of service attacks.
5.5 De Patiënt draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om de toegang tot de Applicatie en Gebruikersprofiel en het gebruik daarvan mogelijk te maken.
5.6 De Patiënt is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle gegevens die hij in de Applicatie en zijn Gebruikersprofiel heeft ingevoerd.
5.7 De Patiënt zal CONSTAMED alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Applicatie.

6. Rechten en Verplichtingen CONSTAMED

6.1 CONSTAMED spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Applicatie.
6.2 CONSTAMED staat er niet voor in dat de Applicatie of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
6.3 CONSTAMED staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.
6.4 CONSTAMED is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
6.5 CONSTAMED spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Applicatie. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Patiënt om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.
6.6 In geen geval garandeert CONSTAMED:
a. onbelemmerde toegang tot de Applicatie;
b. correcte en onbeschadigde datatransmissie;
c. ongestoord en ononderbroken gebruik van de Applicatie;
d. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Applicatie.
6.7 CONSTAMED is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd, gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.
6.8 CONSTAMED is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Applicatie door de Patiënt en de Arts.
6.9 CONSTAMED is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
6.10 CONSTAMED heeft het recht om in de Applicatie voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de Applicatie of het Gebruikersprofiel van de Patiënt bij onrechtmatig gebruik en/of opschorting van haar verplichtingen en/of na het einde van het gebruiksrecht op de Applicatie en/of het Gebruikersprofiel, onmiddellijk wordt geblokkeerd.
6.11 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de Applicatie worden aangekondigd.
6.12 CONSTAMED is gerechtigd de Applicatie te wijzigen.
6.13 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van CONSTAMED aanmerkelijke aanpas-sing vereist aan de zijde van de Patiënt, zal zo spoedig mogelijk aan de Patiënt ken-baar worden gemaakt. De Patiënt kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
6.14 CONSTAMED is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure die toegang tot de Applicatie biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Patiënt jegens CONSTAMED ontstaat. CONSTAMED zal in een dergelijk geval de Patiënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

7. Gevolgen strijd met recht c.q. inbreuk en verzuim

7.1 Onverlet hetgeen in artikel 4 is bepaald, heeft CONSTAMED tevens het recht de Applicatie (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, indien de Patiënt enige verplichting jegens CONSTAMED niet nakomt, of in verzuim is met de nakoming van een van de verplichtingen. De Patiënt stemt hiermee in. CONSTAMED zal de Patiënt hiervan op voorhand in kennis stellen en, tenzij dat in redelijkheid niet van CONSTAMED kan worden verlangd.
7.2 Voor de gevolgen van het vorige lid van dit artikel zal CONSTAMED nimmer aansprakelijk zijn jegens de Patiënt en/of derden, tenzij en uitsluitend voor zover dwingend recht anders zou bepalen.
7.3 De Patiënt erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Applicatie op grond van dit artikel 7 inhoudt dat de Applicatie (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de Patiënt. CONSTAMED aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de gevolgen van het afsluiten of blokkering jegens de Patiënt of derden, waaronder Artsen.

8. Eigendom van informatie en data

8.1 De Patiënt, dan wel de Arts behouden de eigendom over alle informatie die zij via gebruikmaking van de Applicatie communiceren.
8.2 CONSTAMED zal geen gebruik maken van de betreffende informatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. CONSTAMED kan ook geen kennis nemen van de inhoud van de berichten die de Patiënt en de Arts uitwisselen nu deze berichten via Digi D versleuteld worden verstuurd en opgeslagen in de Applicatie.

9. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging

9.1 CONSTAMED hanteert hoge ethische richtlijnen met betrekking tot privacy. De gegevens die via de Applicatie worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de Applicatie, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van CONSTAMED zoals deze ter beschikking staat op de website van CONSTAMED.

10. Overeenkomsten tussen de Arts en de Patiënt

10.1 De Patiënt is verplicht een Overeenkomst met de Arts te sluiten alvorens de Arts de Patiënt voorziet van een Reactie.
10.2 Overeenkomsten die tussen de Patiënt en de Arts tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Patiënt en de Arts. CONSTAMED treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij de Overeenkomst tussen de Patiënt en de Arts. CONSTAMED is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Patiënt en de Arts.
10.3 CONSTAMED garandeert op geen enkele wijze dat er tussen de Patiënt en de Arts een Overeenkomst tot stand komt en is niet aansprakelijk voor het geval de Patiënt en de Arts geen overeenkomst sluiten.
10.4 De Arts vrijwaart CONSTAMED voor alle claims van Patiënten en derden die in verband staan met een Overeenkomst zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
10.5 De Arts is verplicht om een Overeenkomst met een Patiënt correct en volgens alle (medische) maatstaven en zorgvuldigheidsnormen af te handelen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 CONSTAMED sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid jegens de Patiënt voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.

12. Intellectuele (eigendoms-)rechten

12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie, onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie van CONSTAMED en alle in de Applicatie aangebrachte wijzigingen, verbeteringen, updates, van welke aard dan ook, behoren bij CONSTAMED, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

13. Overdracht rechten en verplichtingen

13.1 CONSTAMED is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst met de Patiënt voor de Applicatie aan een derde over te dragen. De Patiënt zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld en de Patiënt heeft de mogelijkheid om de Gebruikersovereenkomst op dat moment te beëindigen.
13.2 De Patiënt is niet gerechtigd enige recht of verplichting op grond van de Gebruikersovereenkomst voor de Applicatie met CONSTAMED aan een derde over te dragen.

14. Beëindiging en gevolgen

14.1 CONSTAMED en de Patiënt kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. CONSTAMED is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de beëindiging op grond van dit lid 1.
14.2 De beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, op welke wijze dan ook, brengt tevens mee dat CONSTAMED het gebruik van de Applicatie afsluit en de Gebruikersprofiel van de Patiënt wist.

15. Overige bepalingen

15.1 Indien een bepaling van de Gebruiksovereenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de Gebruiksovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
16.2 De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de Gebruiksovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden in PDF-vorm te downloaden.

Voor een betere ervaring en alle functies op Constamed is JavaScript een vereiste. JavaScript is nu uitgeschakeld in uw browser