Gebruikersvoorwaarden Zorgverleners

1. Definities

1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de Zorgverleners zich kunnen registreren en waarvan de Zorgverleners kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Zorgverlener en de Patiënt met elkaar communiceren over medisch niet- urgente vragen die de Patiënt stelt en die via de Applicatie aan de Zorgverlener worden doorgeleid.
1.2 CONSTAMED: 

CONSTAMED B.V.
59280255
Marktsingel 42
4811 NW Breda

1.3 Gebruikersaccount: de gebruikersaccount die voor de Zorgverlener wordt aangemaakt in de Applicatie op het moment dat de Zorgverlener zich registreert voor de Applicatie.
1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.5 Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen CONSTAMED en de Zorgverlener tot stand komt voor het gebruik van de Applicatie en waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
1.6 Reactie: de reactie die een Zorgverlener via de Applicatie op de vraag van de Patiënt geeft.
1.7 Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de Zorgverlener en de Patiënt wordt gesloten, waarbij de Patiënt gebruik gaat maken van de diensten van de Zorgverlener.
1.8 Partijen: Zorgverlener en CONSTAMED gezamenlijk, ieder individueel zijnde een  ́Partij ́.
1.9 Patiënt: de betreffende persoon die zich voor het gebruik van de Applicatie registreert en die via de Applicatie vragen van medische niet-urgente aard wenst te stellen.
1.10 Zorgverlener: de betreffende zorgverlener die zich registreert om van de Applicatie gebruik te maken.

2. Omschrijving Partijen en dienstverlening
2.1 CONSTAMED is de provider van de Applicatie. De technische specificaties en functionaliteiten van de Applicatie staan omschreven in de helppagina’s in de Applicatie.
2.2 CONSTAMED exploiteert de Applicatie die de mogelijkheid biedt voor een Zorgverlener en een Patiënt om met elkaar in contact te komen en online te communiceren via een beveiligde verbinding.
2.3 De Zorgverlener is bereid, doch niet verplicht om via de Applicatie informatie over zichzelf te plaatsen en een Reactie te sturen op vragen van Patiënten.
2.4 De Zorgverlener en Patiënt worden via e-mail op de hoogte gebracht van de vraag en/of de Reactie en de Applicatie stelt hen in de gelegenheid om met elkaar te communiceren. Indien gebruik wordt gemaakt van een tablet of smartphone, dan wordt men op de hoogte gebracht via zowel e-mail als een push-bericht.
2.5 De Vragen en Reacties die via de Applicatie worden verstuurd en ontvangen, worden in de Gebruikersaccount opgeslagen. Communicatie via de Applicatie kan uitsluitend versleuteld geschieden op de door CONSTAMED aangegeven wijze. Uitsluitend de Zorgverlener en de Patiënt zijn via de toegepaste versleutelingstechniek in staat kennis te nemen van de inhoud van de betreffende berichten.
2.6 De Zorgverlener zal alle door CONSTAMED opgestelde en op te stellen gebruiksvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven.
2.7 CONSTAMED is gerechtigd om van tijd tot tijd wijzigingen in gebruiksvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, door te voeren. Deze zullen tijdig aan de Zorgverlener ter acceptatie worden voorgelegd. Indien de nieuwe gebruiksvoorschriften niet worden aanvaard door de Zorgverlener, heeft CONSTAMED het recht om zonder nadere aankondiging het gebruiksrecht op de Applicatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en het Gebruikersaccount van de Zorgverlener te wissen. 

3. Vergoeding en betaling
3.1 De Zorgverlener is voor het gebruik van de Applicatie een nader door CONSTAMED en de Zorgverlener overeen te komen periodieke vergoeding verschuldigd.
3.2 De Zorgverlener en CONSTAMED komen nader overeen vanaf welke datum CONSTAMED de Zorgverlener een periodieke vergoeding voor het gebruik van de Applicatie in rekening brengt.
3.3 Alle door CONSTAMED genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
3.4 CONSTAMED heeft het recht om schriftelijk op een termijn van ten minste twee kalendermaanden de geldende periodieke vergoeding en tarieven aan te passen. Indien de Zorgverlener niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, heeft de Zorgverlener het recht om binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving door CONSTAMED, de Gebruiksovereenkomst op te zeggen.
3.5 De Zorgverlener zal verschuldigde vergoedingen betalen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke regeling is overeengekomen, zal de Zorgverlener de binnen de door CONSTAMED te bepalen termijn na factuurdatum betalen.
3.6 De Zorgverlener is niet gerechtigd tot (1.) opschorting van een betalingsverplichting en/of (2.) tot verrekening van verschuldigde vergoedingen.
3.7 Indien de Zorgverlener de verschuldigde vergoeding niet of niet tijdig betaalt, is de Zorgverlener over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3.8 Indien de Zorgverlener na ingebrekestelling en/of aanmaning nalatig blijft de verschuldigde vergoeding te voldoen, kan CONSTAMED de vordering uit handen geven. De Zorgverlener is in dat geval tevens gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van CONSTAMED voor bijstand door (juridische) deskundigen.

4. Gebruik Applicatie
4.1 De Zorgverlener verkrijgt na registratie het recht om de Applicatie te gebruiken, uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals uit de technische documentatie van de Applicatie volgt.
4.2 Het is de Zorgverlener niet toegestaan om:
a. de broncode van de Applicatie te achterhalen via reverse engineeren, decompilatie, of andere technieken;
b. andere personen toegang tot de Applicatie of zijn Gebruikersaccount te geven, de Applicatie te gebruiken voor ‘timesharing’, verhuur, of om de Applicatie te gebruiken om andere personen op te leiden.

5. Toegang tot en blokkering van de Applicatie en het Gebruikersaccount
5.1 Voorafgaand aan de ingangsdatum van de gebruiksrechten ten aanzien van de Applicatie ontvangt de Zorgverlener van CONSTAMED:
1. de benodigde documentatie;
2. gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee de Zorgverlener toegang krijgt tot het Gebruikersaccount en Applicatie en waarmee de Applicatie kan worden gebruikt.
5.2 Het is de Zorgverlener niet toegestaan om inloggegevens zoals bedoeld in artikel 5.1.2 aan derden ter beschikking te stellen.
5.3 CONSTAMED is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de Applicatie, of in een Gebruiksaccount opgeslagen informatie.
5.4 CONSTAMED heeft het recht om de toegang tot de Applicatie en/of het Gebruikersaccount voor de Zorgverlener tijdelijk te ontzeggen op het moment dat:
1. CONSTAMED constateert of een redelijk vermoeden heeft, dat een ongeautoriseerde partij gebruik maakt of de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van inloggegevens die toegang geven tot de Applicatie en/of daarin opgeslagen informatie;
2. de Zorgverlener CONSTAMED op welke wijze dan ook heeft geïnformeerd van mogelijk ongeautoriseerd gebruik van de Applicatie.
5.5 CONSTAMED zal:
1. de Zorgverlener zo spoedig mogelijk informeren van (mogelijk) ongeautoriseerd gebruik van de Applicatie; en
2. de Zorgverlener daarvan een schriftelijke bevestiging sturen.
5.6 De Zorgverlener erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Applicatie en/of Gebruikersaccount op grond van artikel 5.4 inhoudt dat de Applicatie en/of het Gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de Zorgverlener.
5.7 Indien het ongeautoriseerde gebruik van de Applicatie zoals bedoeld in artikel 4.4 toerekenbaar is aan de Zorgverlener, zal de Zorgverlener CONSTAMED vergoeden:
1. alle technische en administratieve kosten die CONSTAMED te dien aanzien heeft moeten maken en nog zal moeten maken;
2. alle kosten die voortvloeien uit het ongeautoriseerde gebruik van de Applicatie.

6. Verplichtingen van de Zorgverlener
6.1 De Applicatie mag uitsluitend voor legitieme doeleinden worden gebruikt.
6.2 De Zorgverlener is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Applicatie, inhoudende maar niet beperkt tot het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van de Applicatie voor illegale doeleinden. De Zorgverlener is in dit kader aansprakelijk jegens CONSTAMED voor het gebruik van de Applicatie.
6.3 De Zorgverlener staat ervoor in dat:
a. alleen hij toegang heeft tot de Applicatie;
b. de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de Applicatie zullen uitsluitend worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom;
c. hij zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Zorgverlener en/of internetgebruiker verwacht mag worden;
d. hij zich zal houden aan de redelijke (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door CONSTAMED wordt verstrekt;
e. hij zich ervan zullen onthouden CONSTAMED en overige gebruikers van de Applicatie, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Zorgverlener verboden processen of programma's - al dan niet via de Applicatie - op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dat de Applicatie, CONSTAMED en overige gebruikers van de Applicatie of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen.
6.4 Het is de Zorgverlener niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
a. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
b. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
d. (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
e. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
f. denial of service attacks.
6.5 De Zorgverlener draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om de toegang tot de Applicatie en Gebruikersaccount en het gebruik daarvan mogelijk te maken.
6.6 De Zorgverlener is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle gegevens die hij in de Applicatie en zijn Gebruikersaccount heeft ingevoerd.
6.7 De Zorgverlener zal CONSTAMED alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Applicatie.

7. Rechten en Verplichtingen CONSTAMED
7.1 CONSTAMED spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Applicatie.
7.2 CONSTAMED staat er niet voor in dat de Applicatie of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
7.3 CONSTAMED staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.
7.4 CONSTAMED is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
7.5 CONSTAMED spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Applicatie. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Zorgverlener om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.
7.6 In geen geval garandeert CONSTAMED:
a. onbelemmerde toegang tot de Applicatie;
b. correcte en onbeschadigde datatransmissie;
c. ongestoord en ononderbroken gebruik van de Applicatie;
d. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Applicatie.
7.7 CONSTAMED is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd, gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.
7.8 CONSTAMED is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Applicatie door de Zorgverlener en de Patiënt.
7.9 CONSTAMED heeft het recht om in de Applicatie voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de Applicatie of het Gebruikersaccount van de Zorgverlener geheel of gedeeltelijk kan worden geblokkeerd.
7.10 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de Applicatie worden aangekondigd.
7.11 CONSTAMED is gerechtigd de Applicatie te wijzigen.
7.12 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van CONSTAMED aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van de Zorgverlener, zal zo spoedig mogelijk aan de Zorgverlener kenbaar worden gemaakt. De Zorgverlener kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
7.13 CONSTAMED is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure die toegang tot de Applicatie biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Zorgverlener jegens CONSTAMED ontstaat. CONSTAMED zal in een dergelijk geval de Zorgverlener zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

8. Gevolgen strijd met recht c.q. inbreuk en verzuim
8.1 Onverlet hetgeen in artikel 4 is bepaald, heeft CONSTAMED tevens het recht (tijdelijk):
1. de Applicatie geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen;
2. de Zorgverlener de toegang tot de Applicatie geheel of gedeeltelijk te blokkeren, of het gebruik daarvan te beperken;
indien de Zorgverlener enige verplichting op grond van de Gebruiksovereenkomst jegens CONSTAMED niet nakomt. De Zorgverlener stemt hiermee in. CONSTAMED zal de Zorgverlener hiervan op voorhand in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van CONSTAMED kan worden verlangd.
8.2 De Zorgverlener erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Applicatie op grond van dit artikel 8 inhoudt dat de Applicatie (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de Zorgverlener.
8.3 CONSTAMED sluit alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van het (tijdelijk) afsluiten of blokkeren van de Applicatie jegens de Zorgverlener uit. 

9. Eigendom van informatie en data
9.1 De Zorgverlener, dan wel de Patiënt behouden de eigendom over alle informatie die zij via gebruikmaking van de Applicatie communiceren.
9.2 CONSTAMED zal geen gebruik maken van de betreffende informatie van de Zorgverlener en de Patiënt. CONSTAMED kan ook geen kennis nemen van de inhoud van de berichten die de Patiënt en Zorgverlener uitwisselen nu deze berichten via Digi D versleuteld worden verstuurd en opgeslagen in de Applicatie 

10. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging
10.1 CONSTAMED hanteert hoge ethische richtlijnen met betrekking tot privacy. De gegevens die via de Applicatie worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de Applicatie, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van CONSTAMED zoals deze ter beschikking staat op de website van CONSTAMED.
10.2 De Zorgverlener vrijwaart CONSTAMED voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd, of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door CONSTAMED wordt gehouden, of waarvoor CONSTAMED op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Zorgverlener bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan CONSTAMED toegerekend moeten worden.

11. Overeenkomsten tussen de Zorgverlener en de Patiënt
11.1 De Zorgverlener is verplicht een Overeenkomst met de Patiënt te sluiten alvorens de Patiënt te voorzien van een Reactie.
11.2 Overeenkomsten die tussen de Zorgverlener en de Patiënt tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Zorgverlener en de Patiënt. CONSTAMED treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij de Overeenkomst tussen de Zorgverlener en de Patiënt. CONSTAMED is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Zorgverlener en de Patiënt.
11.3 CONSTAMED garandeert op geen enkele wijze dat er tussen de Zorgverlener en de Patiënt een Overeenkomst tot stand komt.
11.4 De Zorgverlener vrijwaart CONSTAMED voor alle claims van Patiënten en derden die in verband staan met een Overeenkomst zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
11.5 De Zorgverlener is verplicht om een Overeenkomst met een Patiënt correct en volgens alle (medische) maatstaven en zorgvuldigheidsnormen af te handelen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 CONSTAMED sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.
12.2 Indien CONSTAMED geen of geen volledig beroep op lid 1 van dit artikel zou toekomen, is de aansprakelijkheid van CONSTAMED te allen tijde beperkt tot de vergoeding van uitsluitend directe schade, waarbij geldt dat CONSTAMED slechts aansprakelijk is voor zover CONSTAMED verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had dienen te zijn. Ook in dit geval is de schade voortvloeiende of in verband staande met verloren gegane of beschadigde bestanden of gegevens uitdrukkelijk volledig uitgesloten.
12.3 De totale aansprakelijkheid van CONSTAMED voor vergoeding van directe schade, uit welke hoofde dan ook, zal nooit meer bedragen dan het totaalbedrag aan periodieke vergoedingen die CONSTAMED van de Zorgverlener in het kalenderjaar voorafgaand aan het schadeveroorzakend feit heeft ontvangen.
12.4 De aansprakelijkheid van Partijen voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in het totaal nooit meer dan € 1.250.000,- - (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
12.5 Mocht onverlet hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, toch enige aansprakelijkheid voor indirecte schade op CONSTAMED rusten, dan zal deze in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag € 1.250.000,-- (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
12.6 De Zorgverlener vrijwaart CONSTAMED volledig voor alle claims die betrekking hebben op schade waarvoor CONSTAMED krachtens de Gebruiksovereenkomst voor de Applicatie niet aansprakelijk is, of kan worden gehouden.
12.7 De aansprakelijkheid van CONSTAMED ontstaat slechts indien de Zorgverlener CONSTAMED onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn tot nakoming werd gegund van minimaal twee (2) weken, en CONSTAMED ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Zorgverlener de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CONSTAMED meldt.

13. Intellectuele (eigendoms-)rechten
13.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie, onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie van CONSTAMED en alle in de Applicatie aangebrachte wijzigingen, verbeteringen, updates, van welke aard dan ook, behoren bij CONSTAMED, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

14. Overdracht rechten en verplichtingen
14.1 CONSTAMED is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst met de Zorgverlener voor de Applicatie zonder schriftelijke toestemming van de Zorgverlener aan een derde over te dragen.
14.2 De Zorgverlener is niet gerechtigd enig recht of verplichting op grond van de Gebruiksovereenkomst aan een derde over te dragen.

15. Beëindiging en gevolgen
15.1 CONSTAMED en de Zorgverlener kunnen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, zonder opgaaf van reden de Gebruiksovereenkomst schriftelijk beëindigen. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.
15.2 Onverlet hetgeen elders in Gebruiksovereenkomst of in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, kan CONSTAMED de Gebruiksovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang ontbinden, indien en zodra:
• aan de Zorgverlener (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surséance van betaling langer dan zes maanden achtereen heeft geduurd;
• de Zorgverlener in staat van faillissement wordt verklaard;
• de Zorgverlener in gebreke blijft met stipte nakoming van één van haar verplichtingen in deze Gebruiksvoorwaarden.
15.3 De beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, op welke wijze dan ook brengt tevens mee dat de CONSTAMED het gebruik van de Applicatie voor de Zorgverlener afsluit en de Gebruikersaccount van de Zorgverlener wist.

16. Overige bepalingen
16.1 Indien een bepaling van de Gebruiksovereenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op de Gebruiksovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
17.2 De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de Gebruiksovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden in PDF-vorm te downloaden.

Voor een betere ervaring en alle functies op Constamed is JavaScript een vereiste. JavaScript is nu uitgeschakeld in uw browser